CAT Format

Er zijn verschillende formats in Nederland voor het schrijven van een Critically Appraised Topic (CAT). Op CATdatabank.nl wordt het format van omni cura ACADEMY gebruikt. Dat format kan je hier bekijken, downloaden en gebruiken voor het schrijven, controleren en autoriseren van een CAT.

Algemene Gegevens

Voer enkele algemene gegevens in over jouw CAT. Kies ten eerste een pakkende, compacte titel die de onzekerheid, vraag of aanbeveling reflecteert. Jij bent vanzelfsprekend auteur van deze CAT, maar misschien hebben er nog anderen met je meegeschreven. Voeg hen stuk voor stuk toe bij de ‘auteurs’ en vermeld de naam, functie en instelling.

Titel:
Auteurs:
Autorisator(s):
E-Mail:
Datum:

Stap 1: Ask

In deze stap omschrijf je drie onderdelen van de CAT: het klinisch scenario, de PICO en de vraag die je wilt beantwoorden.

Klinisch Scenario

Geef hier een korte beschrijving van de casus, definieer de (specifieke) patiëntengroep, de setting, evt. welke fase van het ziektebeeld. Beschrijf de klinische onzekerheid (variatie in zorg, onzekerheid over huidige behandelwijze, nieuwe technieken) bij deze patiëntengroep en welke uitkomsten relevant zijn voor de patiënt.Checklist

 • Maximaal 150 woorden.
 • Correct taalgebruik.
 • Duidelijke twijfel over keuze van interventies, prognostisch/etiologische factoren of diagnostisch instrument.

PICO

Structureer de belangrijkste onderdelen uit het klinisch scenario met behulp van het acroniem PICO: de patiënt, de interventie, vergelijking (comparison) en uitkomst (outcome).

Patient:
Intervention:
Comparison:
Outcome:

Checklist

 • PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
 • PICO is compleet.
 • Uitkomst is relevant voor de P.
 •  Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Zet de PICO om in een beantwoordbare vraag, waarvan het antwoord relevant is voor de patiënt. In dit onderdeel is vooral belangrijk dat je de vertaalslag weet te maken van vragen zoals men die in de dagelijkse praktijk stelt (‘Wat is beter…?’) naar een vraag die wetenschappelijk te beantwoorden is (‘Wat is het effect van…?’). Daarnaast is het belangrijk dat de vraag gaat over een afweging tussen een of meerdere interventies met een duidelijke relatie tot de uitkomst (voorgrondvraag).Checklist

 • De vraag is een voorgrondvraag.
 • De vraag is concreet.

Stap 2:

Acquire

In deze stap ga je op zoek naar wetenschappelijke literatuur in belangrijke en relevante databanken. In het OCA CAT-format omschrijf je de zoekstrategie en de bronnen die je hieruit hebt gevonden.

Zoekstrategie

Omschrijf in welke databanken je hebt gezocht, welke (combinaties van) zoektermen je hebt gebruikt en vooral ook wanneer je hebt gezocht. Hoe gedetailleerder de zoekstrategie, hoe beter deze door anderen herhaald kan worden. Als je een zeer uitgebreide zoekstrategie hebt uitgevoerd kan je deze ook als hyperlink opslaan. Hierdoor hoeft een lezer de zoektermen niet over te typen, maar kan hij/zij gewoon de link open en verder gaan waar jij gebleven bent!Checklist

 • Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
 • Datum/periode van zoeken is vermeld.
 • Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
 • Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
 • Zoektermen passen bij de PICO.
 • Er is in minimaal twee databanken gezocht.
 • Er is in ieder geval in PubMed gezocht.

Stap 3:

Appraise

In deze stap beoordeel je de gevonden literatuur op methodologische kwaliteit. Hiervoor kan je o.a. de tools of formulieren van OCA gebruiken of de formulieren van Cochrane Netherlands. Geef in je CAT daarnaast de belangrijkste kenmerken van de studies weer.

Beoordeling

Omschrijf hoe je de gevonden artikelen hebt beoordeeld en wat hun methodologische kwaliteit was. Concludeer elke studie:

 • ‘De kwaliteit van de studie is hoog/gemiddeld/laag/zeer laag.’
 • ‘Er is geen/serieus/zeer serieus risico op bias.’


Checklist

 • Er is, indien mogelijk, gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde checklist.
 • Er is een reële inschatting gemaakt van de methodologische kwaliteit en het risico op bias.

Resultaten

Omschrijf de methodologie en belangrijkste resultaten uit de studies, vermeld waar mogelijk ook de effectmaten met p-waarde en 95% betrouwbaarheidsinterval. Let op: geef hier alleen de resultaten uit de studies weer en geef hier nog geen interpretatie aan.Checklist

 • Het studiedesign is vermeld.
 • De methodologie is kort samengevat.
 • Patiëntkarakteristieken zijn vermeld.
 • Bij uitkomsten is effectmaat (en spreiding) vermeld.

Stap 4:

Apply

Nu je een goed overzicht hebt van de resultaten uit de studies én of deze resultaten betrouwbaar zijn, is het tijd om een conclusie en aanbeveling te schrijven. In deze stap worden ook de andere twee pijlers van EBP betrokken: klinische expertise en de wensen/voorkeuren van de patiënt of client. 

Conclusie

Vorm een samenvattende conclusie op basis van de resultaten, aangevuld met de klinische expertise van jezelf of anderen en (indien mogelijk) de wensen/voorkeuren van de patiënt. Hier heb je ruimte om de resultaten te interpreteren en de vertaalslag te maken naar de klinische onzekerheid.Checklist

 • Conclusie is consistent met de resultaten.
 • Conclusie sluit aan bij de onderzoeksvraag.
 • Klinische expertise aantoonbaar gebruikt.
 • Wensen/voorkeuren van patiënt gebruikt waar mogelijk.

Aanbeveling

Vorm een korte, concrete aanbeveling op basis van de conclusie. Zorg ervoor dat je woordkeuze overeenkomt met de sterkte van het bewijsmateriaal. Is er goede wetenschappelijke onderbouwing, gebruik dan bijvoorbeeld ‘sterk aan te bevelen / dient / moet / is eerste keuze’. Is de aanbeveling minder sterk kies je voor woorden als ‘te overwegen / is een optie / kan’.Checklist

 • Aanbeveling komt overeen met conclusie.
 • Aanbeveling reflecteert zwaarte van de aanbeveling in woordgebruik.
 • Aanbeveling is op zichzelf staand te lezen.

Stap 5:

Assess

Het formuleren van een aanbeveling is natuurlijk niet genoeg: dat moet nog toegepast worden in de praktijk. In deze stap omschrijf je hoe je dat hebt gedaan of hoe je dat verwacht te gaan doen.

Toepassing in de praktijk

Beschrijf wat de aanbeveling betekent voor de implementatie in de praktijk. Welke stappen zijn nog noodzakelijk om implementatie mogelijk te maken? Indien op basis van de resultaten afgezien wordt van implementatie dit ook hier weergeven.Checklist

 • Gewenste situatie omschreven.
 • Verwachte barrières voor implementatie omschreven.
 • Aanbeveling gaat over zowel gedrag als producten (protocollen etc.).